G.T.İ.P. NUMARASI DEĞİŞTİRİLEN MALLARLA İLGİLİ ÖZELGE

ÖTV Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması hk.

Tarih 20/06/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-772
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 01.MADDE GENEL-772

20/06/2011

Konu

:

ÖTV Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması,

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, G.T.İ.P. numarası itibariyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listeler kapsamında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi ve yeni G.T.İ.P. numarasının da Kanununa ekli listeler kapsamında yer almaması halinde ithal edilen söz konusu malın ÖTV’ye tabi olup olmadığı sorulmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun “Verginin Konusu” başlıklı 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, bu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu ve bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin ÖTV Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmediği, bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm çerçevesinde, ÖTV Kanununda herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan bir malın G.T.İ.P. numarasının veya tanımının değiştirilmek ya da ortadan kaldırılmak suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi halinde; ÖTV Kanunu, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve ÖTV Genel Tebliğleri açısından uygulamada herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Bu nedenle, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 3403.19.91.00.00 ve  3403.19.99.00.00 (makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar ve diğerleri) G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların G.T.İ.P. numarasının, 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanan 2009/15717 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 3403.19.90.00.00 G.T.İ.P. numarasına taşınması, bu G.T.İ.P. numarasında yer alan malların vergilendirilmesini etkilemeyecek ve söz konusu mallar için ÖTV uygulamaları açısından herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

YAKITIN TANKERLE BİRLİKTE KIRACIYA SATILMASI DURUMUNDA ÖTV ÖZELGESİ

Yakıt masrafı kiracıya ait olmak üzere kiralanan tankerin üzerinde bulunan yakıtın tankerle birlikte kiracıya satılması durumunda ÖTV uygulaması hk.

Tarih 20/04/2011
Sayı B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-4/2-25
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-4/2-25

20/04/2011

Konu

:

Yakıt masrafı kiracıya ait olmak üzere kiralanan tankerin üzerinde bulunan yakıtın tankerle birlikte kiracıya satılması durumunda ÖTV uygulaması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yakıt masrafı kiracıya ait olmak üzere kiralanan deniz aracının kiracı tarafından satın alınması durumunda, aracın deposunda bulunan ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtına ilişkin ÖTV ve bu vergi üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

Söz konusu Kararname eki Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde (9, 10 ve 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik) düzenlenmiştir.

Tebliğin “Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama” başlıklı 4 üncü bölümünün “c- Deniz aracının donatan/donatanlarının değişmesi” başlıklı alt bölümünde; deniz aracının donatanı veya donatanları tarafından satılması halinde, bu deniz aracına ilişkin olarak verilmiş olan yakıt alım defterinin, deniz yakıtı alımı için, deniz aracının mülkiyetinin devir tarihinden itibaren kullanılamayacağı, söz konusu defterin, mülkiyeti devreden donatan ya da donatanlar tarafından liman başkanlığına, yeni donatan adına gemi tasdiknamesi düzenlenmesi esnasında teslim edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Ayrıca aynı alt bölümde yer alan açıklamalara göre, mevcut yakıt alım defteri liman başkanlığına teslim edilmediği sürece, gemi tasdiknamesi düzenlenemeyecek, Liman başkanlığı tarafından teslim alınan yakıt alım defterinde, son alınan deniz yakıtına ilişkin bilgilerin yer aldığı satır ve sütundan defterin sonuna kadar olan tüm sayfalar, liman başkanlığı tarafından mühürlenerek, imzalanacak ve kırmızı mürekkepli kalem ile “İPTAL” yazılarak iptal edilecek ve. iptal işlemi yapılan yakıt alım defteri eski donatana iade edilecektir.

Tebliğin 4 üncü bölümünün “Satılan veya Kiralanan Araçların Deposunda ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler” başlıklı alt bölümünde ise; kiraya verilen, kira sözleşmesi süresi biten veya sözleşmesi iptal edilen deniz araçları ile donatanı tarafından satılan deniz araçlarının deposunda ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı bulunması halinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4/2 nci maddesi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1inci maddesi uyarınca, bu yakıta ilişkin ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV tutarının, kiraya veren, kiracı veya deniz aracını satan donatan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görüldüğü belirtilmiş ve bu bölümün devamında sorumlu sıfatıyla beyan ve ödemenin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

Ancak söz konusu bölümde yakıt masrafı kiracıya ait olmak üzere kiraya verilen ve ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı alma hakkından yararlanan deniz aracının, aynı kiracı tarafından donatanından satın alınması durumunda, bu deniz aracındaki yakıta ilişkin ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV tutarının, sorumlu sıfatıyla beyan edilmesinin gerekli olduğuna dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan tüm bu düzenlemeler çerçevesinde, yakıt masrafı kiracıya ait olmak üzere kiralanan deniz aracının aynı kiracı tarafından donatanından satın alınması ve ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı hakkından yararlanmaya devam etmek istenmesi durumunda, aracın deposunda bulunan ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtına ilişkin ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV tutarının sorumlu sıfatıyla beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda donatanı tarafından satılan deniz aracına ilişkin olarak verilmiş olan yakıt alım defteri, deniz yakıtı alımı için, deniz aracının mülkiyetinin devir tarihinden itibaren kullanılamayacağından, söz konusu defterin, mülkiyeti devreden donatan tarafından liman başkanlığına, yeni donatan adına gemi tasdiknamesi düzenlenmesi esnasında teslim edilerek iptal ettirilmesi gerekmektedir. Bunun üzerine söz konusu deniz aracının eski kiracısı olan yeni donatan adına 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında iptal edilen yakıt alım defterinde yer alan ancak satış anında kullanılmadığı tespit edilen ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtına ilişkin bilgiler aktarılmak suretiyle yeni yakıt alım defteri düzenlenmesi gerektiği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.