ŞUBAT AYI BORDROSUNU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Şubat ayı, bordro hesaplayanlar tarafından en sık hata yapılan aydır. Diğer aylardan farklı olarak, 28 ya da 4 yılda bir 29 gün olan bu ay da , bordro hazırlarken dikkat edilmesi gereken teknik hususları sizlerle paylaşacağım.

EĞER ÇALIŞANLARINIZ ŞUBAT AYINDA 28 YA DA 29 GÜN TAM OLARAK ÇALIŞMIŞSA, BORDROSU 28 YADA 29 DEĞİL 30 GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR. İŞVEREN DE SİGORTA PRİM GÜN SAYISINI 30 GÜN OLARAK BİLDİRİR.

Aslında yukarıdaki bilgilendirmeler, Şubat ayı bordrolarında hata yapılan kısımlar değildir. Yapılan hatalar yazımın bundan sonraki kısımlarında yer almaktadır.

Şubat Ayı İşe Girişleri

İşe girişlerde, gün hesabı üzerinden bildirim yapılır. Yasadaki bu kurala istinaden, Şubat ayı işe girişlerinde çalıştığı gün sayısı kadar prim bildirimi yapılır.

10.Şubat. XXXX tarihinde işe başlayan bir çalışanın Şubat’ın 28 gün olduğu bir yılda, sigorta prim bildirimi 19 gün olarak yapılmalıdır.

Şubat Ayı Eksik Gün Bildirimi

Eksik gün bildiriminde de çalışılan gün sayısı esas alındığı için yine gün hesabı yapılmalıdır.

15 gün geçici iş göremezlik raporu almış bir çalışanın  Şubat’ın 28 gün olduğu bir yılda, sigorta prim bildirimi 13 gün olarak yapılmalıdır.

Şubat Ayında İşe Başlayıp Bırakanların Durumu

Şubat ayında işe başlayıp, aynı ay içinde işten ayrılan bir çalışanın sigorta bildirimi, yine gün hesabı üzerinden yapılmalıdır.

03.Şubat. XXXX tarihinde işe başlayan bir çalışanın 28.Şubat.XXXX tarihinde işten  çıkması durumunda 26 gün prim bildirimi yapılacaktır.

(BORDRO HESAPLANACAK AYIN   İŞ GÜNÜ 30 YA DA 31 DAHİ OLSA, ÇALIŞANIN BORDROSU 30 İŞ GÜNÜ ÜZERİNDEN HESAPLANIR.)

ENVANTER İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR

Öncelikle Envanterin tanımını basitçe yapalım.  Envanter, iktisadi bir kıymetin mevcudiyetini tespit işlemidir. Yani, ekonomik değeri olan bir varlığımızın var olup olmadığını (sayım) varsa bunun değerinin ne kadar olduğunun, tespitini yaparız.

Halkı dilinde, “sayım günü” olarak bilinen günde, işletmelerin yaptığı işlem, fiili ve kaydi envanterlerini kontrol etmektir.

VUK uyarınca envanter çıkartmak, bilanço günündeki mevcutları alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etmektir. Ticari teamüle göre tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutat olmayan malların değeri tahminen tespit olunur. Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin parasal değerleriyle tasnifli ve karşılıklı olarak tertiplenmiş hülasasıdır (VUK md. 186, 192).

Ferdi işletmelerde kısmen kullanılan fabrika, atölye, ambar, dükkan, mağaza ve arazi envantere tamamı üzerinden geçirilir. Kısım kısım kullanılabilen gayrimenkullerin yarıdan fazlasının işletmede kullanılması halinde de bu kıymetler tam olarakenvantere alınır (VUK Md. 187).

Envanter esas itibariyle yıllık olarak çıkartılır ve envanter defterine kaydolunur. Ancak büyük mağazalar ve eczaneler fiili envanterlerini üç yılda bir çıkartabilirler. Fiili envanter yapılmadığı dönemlerde değerleme kaydi envanter üzerinden yapılır. Diğer taraftan işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük müesseseler envanterlerini listeler halinde çıkartabilirler. Ancak bu listelerin; sayfa numarası ile sıralanması, tarihin belirtilmesi, işletme yetkililerince imzalanması ve envanter defteri gibi saklanması gerekmektedir (VUK md. 185, 188).

Amortismana tabi kıymetlerin ayrı olarak envantere alınması gerekmektedir. Ayrı envantere alınmak, envanter defteri veya listesinin ayrı bir yerinde gösterilmesi şeklinde olabileceği gibi, ayrı amortisman defteri tutulması şeklinde de olabilir. Envanter kayıtlarında bu iktisadi kıymetler için yıllar itibariyle ayrılan amortismanlar ayrı olarak gösterilmelidir (VUK md. 189).

Envanter işlemleri TTK’da, vergi kanunlarında olduğundan daha ayrıntılı düzenlenmiştir. TTK’da envantere ilişkin hükümler 66 ve 67. maddelerde yer almaktadır.

Envanter konusuyla ilgili sormak istediğiniz her türlü soru için, iam@ozgemguvenbas.com.tr adresine maillerinizi bekliyorum.